پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «داود بن سلیمان جرجانی ،قرن 3ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

داودبن سلیمان الجرجانی الغازی