پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «شیخی زاده ، عبد الرحمان بن محمد ،-1078ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

داماد ، عبد الرحمان بن محمد؛ شیخ زاده ، عبدالرحمن