پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «کشفی ، جعفر بن ابی اسحاق ، 1189- 1267ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جعفر بن ابی اسحاق کشفی؛ دارابی بروجردی،جعفر؛ دارابی کشفی ، جعفر؛ سید جعفر کشفی؛ علامه کشفی،جعفربن ابی اسحاق