پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابو الاسود دؤلی ، 1 قبل ازهجرت - 69 ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو الاسود الدؤلی؛ ابو الاسود الدؤلی ، ظالم بن عمرو؛ دؤلی ، ابوالاسود؛ دیلی ، ابو الاسود؛ ظالم بن عمرو بن سفیان الدؤلی

مشخصات فردی

نام: ظالم یا عثمان یا عمرو یا سارق

نام پدر: عمروبن عثمان

لقب: دؤلی ، ابوالاسود

تاریخ تولد: 1قبل ازهجرت

تاریخ ومحل وفات: 69ق، بصره

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

شاعر، محدث، راوی ، نحوی

شاگردان

عطا (فرزندش) ، یحیی، نصر

زندگی سیاسی واجتماعی

تابعی مذاکره کننده باعایشه درباره پرهیزازجنگ جمل، شرکت درجنگ جمل دررکاب علی علیه السلام، مأموربسیج نیروبرای جنگ صفین دربصره ازطرف ابن عباس والی آن شهرازطرف علی علیه السلام، قاضی بصره، مقابله باخوارج دربصره، دعوت مردم بصره به بیعت باامام حسن علیه السلام

منابع

  • مناهل العرفان
  • دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
  • ریحانةالادب