پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پرداخت قیمت زکات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اخراج قیمت زکات

اعم

زکات ( عمل )

وابسته

پرداخت قیمت کفاره، قیمت زکات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پرداخت قیمت زکات به زیرصفحه پرداخت قیمت زکات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه (48-49)
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 71
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 9 : صفحه 86، 421
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 72، 354