پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

شرایط پرداخت قیمت زکات ، منابع:

راه روشن (ترجمه المحجة البیضاء) جلد 2 صفحه 108

عدم جواز پرداخت قیمت زکات در انعام ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 75