پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پرداخت قیمت کفاره» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اخراج قیمت کفاره

اعم

پرداخت کفاره

وابسته

پرداخت قیمت زکات، قیمت کفاره

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 132
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 33 : صفحه 291
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 71
  • مهذب الاحکام جلد 22 : صفحه 361