پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

أجزای بی روح مردار، پر

وابسته

مردار

منابع

 • ارشاد الاذهان الی احکام الایمان جلد 2 : صفحه 112
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 301
 • الفقه جلد 76 : صفحه 182
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 2 : صفحه 161
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 115
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 320
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 328
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 121
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 54
 • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 346
 • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 310