پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

پر: تن پوش پرندگان.

به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، و حج آمده است.

طهارت: اعضای بی‏روح مردار مانند پر، پاک است، هرچند در صورت کندن

________________________________________

250

از بن، محلّ اتّصال آن به میته باید شسته شود. 1

صلات: نماز خواندن با پر پرندگان حرام گوشت صحیح نیست هرچند تذکیه) ر تذکیه (شده باشند. 2 سجده بر پر پرندگان - اعم از حلال گوشت و حرام گوشت - صحیح نیست. 3

حج: اگر مُحرم پرنده‏ای را که پرهایش کنده شده همراه خود به حرم) ر حرم (ببرد واجب است تا زمانی که پرهایش بروید آن را نزد خود نگه دارد، سپس آزاد نماید و یا به شخص امینی بسپارد که این کار را انجام دهد هرچند مستلزم پرداخت اجرت باشد. 4 کسی که یک پر کبوتر) ر کبوتر (را در حرم مکّه کنده واجب است با همان دستی که آن را کنده است مالی صدقه دهد؛ 5 لیکن در اینکه کندن پرِ سایر پرندگان، حکم پر کبوتر را دارد یا تنها در صورت پیدایی نقص در قیمت پرنده به سبب آن، ارش) ر ارش (باید پرداخت شود، اختلاف است. 6

1. جواهر الکلام 319 /5 و 344 338 /36؛ العروة الوثقی 2 58 /1. جواهر الکلام 75 - 74 /8؛ العروة الوثقی 560 /1؛ الحدائق الناضرة 3 58 /7. جواهرالکلام 411 /8؛ الحدائق‏الناضرة 4 247 /7. جواهر الکلام 309 - 308 /20؛ جامع المقاصد 5 338 /3. جواهر الکلام 310 /20؛ الحدائق الناضرة 312 /15؛ مهذب الاحکام 6 291 - 290 /13. جواهر الکلام 311 /20؛ الحدائق الناضرة 313 /15.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 249

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ریش(پر)

اعم

أجزای حیوان

اخص

پر حیوان نجاست خوار، پر مردار

وابسته

سجده بر پر، کندن پر، مو

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 23 : صفحه 202
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 249