پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

پدرشوهر: پدر زوج.

از آن در باب نکاح سخن رفته است.

پدرشوهر از محارم سببی است که به سبب ازدواج پسرش با زنی - چه دائم یا موقّت - با آن زن مَحرم و ازدواج با او بر وی حرام می‏شود. در این حکم تفاوتی میان پدر رضاعی شوهر و پدر نسبی او نمی‏باشد1) ر محارم (.

1. جواهر الکلام 350 /29؛ مستمسک العروة 179 - 178 /14.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 249

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پدر شوهر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

پدر زوج

اعم

محارم سببی ( فقه )

وابسته

زوج

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 350
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 249[۱]