پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پدر زوج"واژه زیر را بکار ببرید:

پدر شوهر