پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

احتضار: حالت حضور مرگ، در آستانه مرگ قرار گرفتن.

به شخصی که چنین حالتی دارد ' محتضر ' گویند و در باب طهارت از آن بحث شده است.

ر. ک: احتضار.

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان مشرف به مرگ

وابسته

استقبال محتضر، انتقال محتضر به مکان نماز، اِشراف ( نزدیک شدن چیزی )، بستن چشم میت، پای محتضر، تلقین محتضر، تولی (دوستی اهل بیت)، حضور جنب نزد محتضر، خمیدگی بینی محتضر، روشن کردن چراغ در اتاق میت، سکرات مرگ ( فقه )، قرائت قرآن ( فقه )، مس محتضر، مستحبات احتضار ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه محتضر به زیرصفحه محتضر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 16 : صفحه 5
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 6
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 267