پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اقسام: راه دو گونه است: نافذ و غیر نافذ. مراد از راه نافذ راه عمومیای است که به راههای دیگر یا زمین مباح منتهی میگردد؛ بدین معنا که از یک سمت آن داخل و از سمت دیگر به راهی دیگر یا زمینی مباح خارج میشود. مراد از راه غیر نافذ راه بن بست 1 (---> بن بست) است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 36

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «راه غیر بن بست» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

راه نافذ

اعم

راه

وابسته

راه بن بست، ساخت سرداب در راه غیر بن بست

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 342
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 36