پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن اضطراری محرمات، آشامیدن متنجس

وابسته

آشامیدن اضطراری نجس، آیات اضطرار

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 443