پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آرایش گری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سلمانی

اعم

شغل مکروه

وابسته

تدلیس به آرایش، تزیین، تقلید غرب در آرایش مو، کسب به تدلیس، گریم

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 195
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 113
  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 3 : صفحه 200
  • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 33
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 165
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 102
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 75