پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آرایش مو» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اصلاح مو، پیرایش مو

اعم

تزیین

وابسته

تقلید غرب در آرایش مو، موی سر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آرایش مو به زیرصفحه آرایش مو/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اجوبة الاستفتاءات (فارسی) جلد 2 : صفحه 54