پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آب ولرم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آب نیم گرم، ماء الفاتر

اعم

آب

وابسته

آشامیدن آب ولرم، افطار با آب ولرم

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 13 : صفحه 436
  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 280
  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 36
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 3 : صفحه 404
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 483