پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

پرواز: پریدن.

از آن در باب صید و ذباحه یاد شده است.

از راههای تشخیص پرنده حلال گوشت از حرام گوشت - در فرض شک در حلّیت و حرمت آن - آن است که اگر هنگام پرواز، بال زدن آن از صاف نگهداشتن بالها بیشتر باشد، حلال گوشت و اگر عکس آن باشد حرام گوشت است. 1

خوردن ملخی که هنوز قدرت پرواز ندارد حرام است2) رملخ (. پرندگان حلال گوشت درصورتی با شکار کردن حلال می‏شوند که توان پرواز کردن داشته باشند3) ر صید (.

) ر پرنده () ر بال (

1. جواهرالکلام 48. 3 178. 2 304/36 و55.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 260

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پرواز» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

پریدن ( پرواز )

اعم

افعال حیوان

وابسته

بال نزدن در پرواز، پرنده، غلبه بال زدن در پرواز

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 260