پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پرهیز دادن"واژه زیر را بکار ببرید:

تجنیب