پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اسرار حج در استلام حجر و پرده کعبه ، منابع:

راه روشن (ترجمه المحجة البیضاء) جلد 2 صفحه 279

آداب گرفتن پرده کعبه ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 203