پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پرداخت مالیات

وابسته

پرداخت مالیات به فقیه، مقاسمه سلطان

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه (192-196)، 193
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه (214-222)
  • کتاب المکاسب جلد 2 : صفحه (214-220)
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 14 : صفحه 203