پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پرداخت قرض

وابسته

اشتراط در قرض، بلد، پرداخت قرض در غیر بلد، مطالبه قرض در بلد

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 656
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 11
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 23
  • معجم فقه الجواهر جلد 4 : صفحه 714
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 286
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 56