پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پرداخت خمس"واژه زیر را بکار ببرید:

خمس ( عمل )