پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پراکندگی"واژه زیر را بکار ببرید:

افتراق ( فقه )