پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پذیرش قضاوت"واژه زیر را بکار ببرید:

قبول قضاوت