پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پذیرش حاکمیت اسلامی"واژه زیر را بکار ببرید:

قبول نظام اسلامی