پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث امام علی علیه السلام درباره بیماری به سبب پختن گوشت قبل از شستن ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 300