پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام غذا، پاک کردن، مکروهات خوردن

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 100
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 449، 450
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 133