پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پاکی سطح محل سجده"واژه زیر را بکار ببرید:

طهارت محل سجده نماز