پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «پارمیندس ، قرن 5 ق.م» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

برمانیدس؛ برمانیذس؛ برمنیدس ایلیایی؛ پارمنید