پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

معرفی توبه و کفاره ( عمل ) و حسنات به عنوان پادزهر توسط اهل معرفت ، منابع:

مراحل اخلاق در قرآن صفحه 66