پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

پابرهنگی: بدون پاپوش بودن، بی‏کفشی.

از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات و حج سخن رفته است.

پابرهنه بودن در موارد زیر مستحب است:

1. رفتن به مصلای نماز عید فطر برای امام و نیز بنابر تصریح برخی برای مأمومین. 1

2. رفتن به نماز استسقاء2) ر نماز باران (.

3. صاحب عزا3 و کسی که میّت را در قبر می‏گذارد4 و به قول برخی هنگام نماز گزاردن بر میّت5) ر نماز میّت (.

4. زمان نشستن. 6

5. هنگام دخول کعبه. 7

6. حاجی، هنگام ورود به مکّه. 8

7. کسی که اوّلین بار حج می‏گزارد، بلکه به قولی همه حاجیان، هنگام ورود به سرزمین مشعر9) ر مشعر (.

1. جواهر الکلام 141 - 140 /12. 2 376 - 375 /11؛ الحدائق الناضرة 3 486 /10. جواهر الکلام 5 284. 4 271 /4. الرسائل العشر/ 304؛ مجمع‏الفائدة 6 448 /2. الدروس‏الشرعیة 7 151 /1. تذکرة الفقهاء 8 376 /8. جواهر الکلام 282 /19؛ الحدائق الناضرة 9 77 /16. جواهر الکلام 84 - 82 /19؛ مسالک الافهام 286 /2.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 237

اصطلاح‌نامه

اعم

مستحبات ( فقه )

وابسته

پا برهنه، پای برهنه، عزادار

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 271
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 237