پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

راه رفتن‏

راه رفتن: پیمودن مسیری/ پیاده پیمودن‏مسیری (---> پیاده) .

راه رفتن دو اطلاق دارد: یکی پیمودن راهی، قطع نظر از چگونگی آن به صورت پیاده یا سواره و دیگری، قدم زدن و پیاده روی؛ مقابل سواره پیمودن آن. مراد از راه رفتن در این مقاله، معنای نخست است که از آن در بابهای طهارت، صلات و اطعمه و اشربه سخن گفته‏‌اند.

در تشییع جنازه، پیشاپیش جنازه حرکت کردن کراهت دارد و مستحب است تشییع کننده پشت سر یا در یکی از دو طرف جنازه حرکت کند. 1


41

راه رفتن بر روی قبرها مکروه است؛ هرچند برخی، کراهت را به نشستن روی آنها اختصاص داده‏‌اند. 2

به جا آوردن نماز واجب در حال حرکت صحیح نیست، مگر آنکه ضرورت اقتضا کند. در این صورت، باید در حدّ امکان رو به سمت قبله کند و برای رکوع و سجود با سر اشاره نماید. 3 لیکن خواندن نمازهای مستحب در حال حرکت مطلقا صحیح است و روبه سمت قبله کردن، هرچند با امکان آن، لازم نیست. البته برخی، جواز خواندن نافله را در حال حرکت، به سفر اختصاص داده‏‌اند؛ هرچند مشهور میان سفر و حضر تفاوت قائل نشده‏‌اند. 4

غذا خوردن در حال راه رفتن مکروه است. 5

1. جواهر الکلام 4/ 266- 267

2. 351- 352

3. 7/ 427- 428

4. 8/ 8- 13

5. 36/ 469.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 40

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «راه رفتن ( مقابل ایستادن)» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

پیمایش مسیر، مشی

اعم

رفتن

اخص

راه رفتن پشت جنازه، راه رفتن جلوی جنازه، راه رفتن روی قبور

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه راه رفتن ( مقابل ایستادن) به زیرصفحه راه رفتن ( مقابل ایستادن)/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 40