پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «راغب اصفهانی ، حسین بن محمد ، - 502ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو القاسم اصفهانی ، حسین بن محمد؛ ابو القاسم الحسین بن محمد راغب الاصفهانی؛ اصفهانی ، حسین بن محمد؛ حسین بن محمد بن المفضل الاصفهانی؛ راغب الاصفهانی ، حسین بن محمد

مشخصات فردی

نام: حسین

نام پدر: محمدبن مفضل

لقب: راغب اصفهانی

تاریخ ومحل تولد: ، اصفهان

تاریخ ومحل وفات ودفن: 502ق، بغداد

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

ادیب، لغوی، حکیم، مفسر، شاعر

آثارعلمی

مفردات القرآن، الشطرنج، اصول الاشتقاق، افانین البلاغه، محاضرات الادباء، درةالتأویل، الذریعةالی مکارم الشریعة، کلمات الصحابه، مقدمةتفسیرالقرآن، الاخلاق، تفصیل النشأتین، تحقیق البیان، تفسیر القرآن (جامع التفاسیر یاتفسیر اصفهانی)

منابع

  • دائرةالمعارف تشیع
  • فرهنگ بزرگان
  • طبقات اعلام الشیعه
  • اعیان الشیعه
  • ریحانةالادب