پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «راعی ، عبید بن حصین ،-90ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابوجندل الراعی النمیری