پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"راضی ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

رضایت ( فقه )