پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"راس المال شرکت"واژه زیر را بکار ببرید:

مال الشرکة