پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"راست ( مقابل کج)"واژه زیر را بکار ببرید:

انتصاب ( راست قرار گرفتن )