پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"راحة الید"واژه زیر را بکار ببرید:

کف دست