پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

راجل‏

راجل: غیر اسب سوار/ پیاده (---> پیاده) .

راجل به معنای نخست در جهاد به غیر اسب سوار گویند؛ خواه پیاده باشد


30

یا سوار بر غیر اسب، همچون الاغ و قاطر. مقابل آن «فارس» یعنی اسب سوار یا سواره نظام قرار دارد. عنوان یاد شده در باب جهاد به کار رفته است.

در جنگ از غنیمت به پیاده نظام یک سهم و بنابر قول مشهور به سواره نظام دو سهم داده میشود که یک سهم آن به جهت اسب او است 1 (---> سواره) .

1. الروضة البهیة 2/ 405؛ جواهر الکلام 21/ 201.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 29

اصطلاح‌نامه

اعم

مجاهِد

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 405
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 201
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 29