پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"رابطه تجاری با کافر"واژه زیر را بکار ببرید:

تجارت با کفار