پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

دیدگاه فخر رازی ، محمد بن عمر ، 544 - 606ق. درباره رؤوس الشیاطین ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 7 صفحه 466

تفسیر رؤوس الشیاطین در آیه 065 صافات ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 7 صفحه 212