پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:فواصل آیات.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «رؤوس آیات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

راس آیات

وابسته

آیات، فواصل آیات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه رؤوس آیات به زیرصفحه رؤوس آیات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • آموزش علوم قرآن جلد 3 : صفحه 332
  • اعجاز قرآن و بلاغت محمد صلی الله علیه و آله : صفحه 29
  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 332
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 53، 54، 62، 65
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 84
  • مجله بینات جلد 10 : صفحه 29