پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن آب میوه

وابسته

آب کشمش، شراب کشمش

منابع

  • الفقه جلد 76 : صفحه 231، 238
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 166
  • توضیح المسائل : صفحه 15، 20، 474
  • توضیح المسائل : صفحه 27
  • توضیح المسائل : صفحه 24
  • توضیح المسائل : صفحه 22