پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آب گندیده» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آب متعفن

اعم

آب

وابسته

غسل با آب گندیده

منابع

  • تحریرالعروة الوثقی جلد 1 : صفحه 42، 63