پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آب قارچ» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ماء الکماءه

اعم

آب سبزیجات

وابسته

قارچ

منابع

  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 138