پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب عمومی، آب کثیر

وابسته

دریا

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آب دریا به زیرصفحه آب دریا/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 282
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 8 : صفحه 15
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 384