پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آب تلخ» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آب مرّ

اعم

آب

وابسته

آشامیدن آب تلخ، تلخی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آب تلخ به زیرصفحه آب تلخ/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 258
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 510