پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"شروط ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

شرطیت ( فقه )