پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «خمیدگی بینی محتضر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

میل انف

اعم

احکام محتضر، علائم مرگ

وابسته

بینی، محتضر

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 24